Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>

Disclaimer

© 2007, Luteijn Trade Media v.o.f., Doetinchem

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam careality.nl berusten bij Luteijn Trade Media v.o.f., voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op careality.nl

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Luteijn Trade Media v.o.f. en haar toeleveranciers op de inhoud van careality.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Luteijn Trade Media v.o.f. c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van careality.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit careality.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op careality.nl en de totstandkoming van careality.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Luteijn Trade Media v.o.f., noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op careality.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Luteijn Trade Media v.o.f. c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via careality.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Luteijn Trade Media v.o.f. is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van careality.nl voor gebruiker.

 

Careality