Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche
*/ ?>

Voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de vennootschap onder firma met volledige aansprakelijkheid Luteijn Trade Media V.o.f. die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader aan te duiden met “LTM”.

1.2
Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:
2. voorwaarden voor abonnementen
3. voorwaarden voor direct mail
4. voorwaarden voor advertenties

De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met LTM.

1.3
Ingeval de in de voorwaarden voor advertenties van toepassing verklaarde Regelen voor het Advertentiewezen op enig onderdeel afwijken van of in strijd zijn met de andere hierboven genoemde voorwaarden, gelden bij uitsluiting deze andere voorwaarden.

1.4
Door met LTM een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel  door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door LTM gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.5
Alle door LTM gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van LTM of door feitelijke uitvoering door LTM komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden LTM slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door LTM zijn bevestigd c.q. feitelijk door LTM zijn uitgevoerd.

1.6
Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient LTM derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens LTM in verzuim raakt.

1.7
Alle opgaven en/of vermeldingen door LTM met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, drukprocédé, omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen c.q. oplagen, gewichten, omvang per nummer en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door LTM uitdrukkelijk voorbehouden.

Tarieven en prijzen

1.8
LTM is te allen tijde gerechtigd de gepubliceerde tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van LTM een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

1.9
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. LTM is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

Betaling

1.10
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van LTM netto contant binnen 3 weken na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

1.11
Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

1.12
Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150.

1.13
LTM heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door LTM, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door LTM is ontvangen.

1.14
Alle geleverde producten blijven het eigendom van LTM tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij LTM ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding

1.15
LTM kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a)
de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b)
de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c)
de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door LTM hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
d)
LTM de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan LTM bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele Eigendomsrechten

1.16
De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door LTM uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berust bij LTM en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van LTM mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van LTM worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Persoonsgegevens

1.17
LTM legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met LTM. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van LTM. Als de natuurlijke persoon op deze informatie geen prijs stelt, kan dit schriftelijk worden doorgeven aan: Luteijn Trade Media, Postbus 167,  7000 AD Doetinchem.

Overmacht

1.18
Indien naar het redelijk oordeel van LTM als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door LTM zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

1.19
Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door LTM naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

1.20
Indien LTM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid en reclame

1.21
De aansprakelijkheid van LTM, van de personeelsleden van LTM en van de personen voor wie LTM verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

1.22
Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen LTM en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. LTM en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door LTM niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. LTM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

1.23
De wederpartij vrijwaart LTM voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door LTM uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.

1.24
Reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door LTM doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van LTM te worden gebracht.

1.25
Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door LTM dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van LTM te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens LTM vervallen.

Diversen

1.26
LTM is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van LTM.

1.27
LTM is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. LTM zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

1.28
Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan LTM door te geven.

1.29
Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van LTM zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

1.30
Alle geschillen met betrekking tot de door LTM gesloten overeenkomsten worden gebracht voor een bevoegd rechter te Arnhem. LTM is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Arnhem, en LTM legt het geschil voor aan de rechter te Arnhem, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat LTM zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

1.31
Op alle met LTM gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2.             VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN

Definitie

2.1
Abonnement: een overeenkomst waarbij LTM zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, de abonnee, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager.

Toepasselijkheid

2.2
Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van LTM met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing.

Looptijd

2.3
Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4
Abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij de abonnee het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van één maand.

2.5
Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode.

2.6
Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan LTM wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode kan slechts plaatsvinden indien het een bedrag van meer dan € 15 betreft.

Prijzen en tarieven

2.7
Alle in of op de publicaties c.q. informatieve producten door LTM vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

2.8
De ingevolge een abonnement door de abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2.9
Indien in geval van een adreswijziging het nieuwe adres buiten Nederland is gelegen worden door LTM portokosten in rekening gebracht, en is LTM bevoegd vanaf het moment van wijziging het voor het betreffende land geldende abonnementsgeld in rekening te brengen.

3.             VOORWAARDEN VOOR DIRECT MAIL

Definities

3.1
Direct Mail: een op schrift gestelde boodschap die onafhankelijk van een gedrukt medium wordt gezonden aan individueel geadresseerde personen of functionarissen behorende tot een vooraf bepaalde doelgroep.

Mailer: degene met wie LTM overeenkomt om een Adressenbestand ter beschikking te stellen ten behoeve van een Direct Mail actie.

Listbroker: degene die bemiddelt tussen de Mailer en LTM bij de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst waarbij LTM een Adressenbestand ter beschikking stelt. In voorkomende gevallen kan de Listbroker tevens diensten (doen) verrichten als het uitvoeren van selecties en analyses, de verzorging van het drukwerk en mailhandling.

Adressenbestand: een aan LTM toebehorend bestand met namen, adressen en andere gegevens.

Toepasselijkheid

3.2
Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van LTM met betrekking tot Direct Mail en/of de terbeschikkingstelling van een Adressenbestand zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Direct Mail van toepassing.

3.3
Indien gebruik wordt gemaakt van een Listbroker gaat de Mailer ermee akkoord dat op de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand naast de algemene voorwaarden van LTM de algemene voorwaarden van de Listbroker van toepassing zijn.

3.4
De Mailer en Listbroker zijn verplicht om erop toe te zien dat personen of bedrijven die door hen bij de uitvoering van de Direct Mail actie worden ingeschakeld, in welke hoedanigheid dan ook, zich aan alle toepasselijke algemene voorwaarden zullen houden. Daaronder wordt in elk geval doch niet uitsluitend verstaan het ingeschakelde mailhuis.

Het Adressenbestand

3.5
De Mailer en Listbroker verklaren en erkennen hierbij dat het Adressenbestand uniek is en op geen enkele wijze kan worden samengesteld uit gegevens die publiekelijk beschikbaar en/of toegankelijk zijn en dat het Adressenbestand het exclusieve eigendom is van LTM en dat altijd zal blijven. Alle rechten met betrekking tot het Adressenbestand berusten bij uitsluiting bij LTM. De Mailer en Listbroker verklaren en erkennen dat zij geen recht hebben op het gebruik van de naam, handelsmerk(en) en dergelijke van LTM of van enige van de producten of diensten van LTM, in welke vorm dan ook.

3.6
De Mailer en Listbroker zijn er zich van bewust dat het Adressenbestand waardevolle en vertrouwelijke informatie bevat.  De van het Adressenbestand deel uitmakende adressen zullen dan ook niet door de Mailer en/of Listbroker worden toegevoegd aan eigen bestanden of bestanden van derden in beheer van de Mailer en/of Listbroker, noch worden doorverkocht aan derden, noch worden gebruikt door derden of ten behoeve van derden, behoudens in geval het Adressenbestand door de Mailer of Listbroker van LTM wordt gekocht.

3.7
De Mailer en Listbroker gaan ermee akkoord dat aan het Adressenbestand controleadressen zijn toegevoegd om mogelijk onbevoegd en/of ontoelaatbaar gebruik te herkennen.

3.8
De gegevens van geadresseerden welke positief op de Direct Mail actie hebben gerespondeerd, mogen door de Mailer naar eigen behoefte of inzicht worden gebruikt.

3.9
Klachten en/of opmerkingen van een geadresseerde over het ter beschikking stellen van zijn naam en adres door LTM voor de overeengekomen mailing, zullen door de Mailer binnen een week schriftelijk aan LTM of, indien van toepassing, aan de Listbroker worden gemeld met vermelding van de inhoud van de klachten en/of opmerkingen. De Listbroker dient de ontvangen schriftelijke informatie van de Mailer per omgaande aan LTM door te zenden.

3.10
Retourzendingen veroorzaakt door verhuizing of overlijden van geadresseerden, dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst door de Mailer schriftelijk aan LTM of, indien van toepassing, aan de Listbroker te worden gemeld. Indien de retourzendingen door de Mailer aan de Listbroker worden gemeld, dient de Listbroker dit op haar beurt aan LTM te melden.

Gebruik van het Adressenbestand door de Mailer

3.11
Het Adressenbestand mag door de Mailer uitsluitend eenmalig, binnen een termijn van drie maanden na levering, worden aangewend voor de tevoren bekend gemaakte direct mail actie, tenzij anders tevoren schriftelijk overeengekomen met LTM.

3.12
LTM zal het Adressenbestand in beginsel niet rechtstreeks aan de Mailer leveren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Mailer dient er zorg voor te dragen dat hij ter uitvoering van de Direct Mail actie een Listbroker of mailhuis inschakelt, welke op hun beurt niet gerechtigd zijn het door LTM geleverde Adressenbestand aan de Mailer te doen toekomen.

3.13
De Mailer zal voor het gebruik van het Adressenbestand een kopie van het te gebruiken materiaal voor de mailing dan wel het telemarketingscript aan LTM voorleggen en de maildatum bekendmaken. Indien de Mailer gebruik maakt van een Listbroker zal de kopie van het te gebruiken materiaal of het telemarketingscript via de Listbroker aan LTM worden voorgelegd.

3.14
Het bestand zal door de Mailer en/of Listbroker niet gebruikt worden voor telemarketingdoeleinden, inclusief nabellen van een mailing, persoonlijk bezoek en/of enig ander contact anders dan door LTM vooraf schriftelijk goedgekeurd is.

3.15
Mailer zal alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven. Indien de Mailer gebruik maakt van een Listbroker dan zal deze eveneens alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven.

3.16
Het Adressenbestand mag alleen behandeld worden door een erkend, onafhankelijk computer service bureau en/of mailhuis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.17
LTM heeft het recht zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om overeenkomsten die naar het redelijk oordeel van LTM naar inhoud of vorm in strijd met de wet (kunnen) zijn, te annuleren.

3.18
De Mailer zal in de mailing op geen enkele wijze refereren aan de bron van het Adressenbestand noch de eigenaar daarvan identificeren, behalve als de Mailer na gebruik van het Adressenbestand wordt benaderd door geadresseerden uit het Adressenbestand met het verzoek om de bron van het adres bekend te maken. In dat geval is de Mailer verplicht de naam van de eigenaar van het Adressenbestand mee te delen.

Verzending van de Direct Mail door LTM

3.19
Al het te verwerken materiaal dient franco te worden aangeleverd bij LTM. LTM heeft het recht om de opdracht c.q. de geleverde stukken te weigeren, indien deze niet franco worden aangeleverd, dan wel alle vracht-, administratie- en andere kosten voortvloeiend uit de niet franco levering op de Mailer te verhalen.

3.20
Het te verzenden materiaal dient op een door LTM na overleg met de Mailer of Listbroker vastgesteld tijdstip voor de overeengekomen verzenddatum van de mailing in de overeengekomen vorm te worden aangeleverd.

3.21
Bij niet tijdig, onvolledig of in een andere vorm of gewicht dan overeengekomen aanleveren van het materiaal, behoudt LTM zich het recht voor de opdracht te annuleren, tenzij binnen een redelijke termijn met de Mailer een nieuwe datum voor verzending wordt vastgelegd. Voor zover de Mailer niettemin uitvoering verlangt met inachtneming van de overeengekomen verzenddatum en LTM geen gebruik maakt van haar recht de opdracht te annuleren, is LTM gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Mailer alle extra kosten aan de Mailer door te berekenen.

3.22
Indien na het sluiten van de overeenkomst afwijkingen door LTM worden geconstateerd met betrekking tot onder meer de aantallen, de formaten en/of de gewichten is LTM zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd aan de Mailer de extra kosten in rekening te brengen onverminderd de overige rechten van LTM. Posttariefverhogingen worden doorberekend.

3.23
LTM is gerechtigd de adressering van de te verzenden stukken door derden te laten uitvoeren.

3.24
Als verzenddatum geldt de datum waarop LTM de mailing aanbiedt aan degene die zorg draagt voor de bezorging.

3.25
Goederen reizen voor risico van de Mailer.

3.26
Indien de overeenkomst tot verzending van Direct Mail vóór de uitvoering door LTM om welke reden dan ook geen doorgang vindt, komen door LTM gemaakte voorbereidingskosten voor de betreffende opdracht tot verzending van Direct Mail en de winstdervingen die in verband met deze opdracht zijn ontstaan, voor rekening van de Mailer, met een minimum van 20% van de factuurwaarde, naast de overige rechten van LTM met betrekking tot nakoming en/of schadevergoeding.

3.27
Indien en voor zover er om welke reden dan ook na de uitvoering van de Direct Mail actie materiaal resteert wordt de Mailer in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen de restanten in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan het aan LTM vrij staat het materiaal te vernietigen dan wel aan de Mailer voor diens risico en rekening te retourneren.

Tarieven

3.28
Afrekenen op netto basis van de adressen, al dan niet met een bepaald minimum, is alleen mogelijk indien tevoren overeengekomen. Daarbij geldt tevens dat het ontdubbelingsrapport van het computerservicebureau vier weken na datum van de factuur in het bezit is van LTM.

3.29
Indien meer dan één procent van de in het kader van de Direct Mailcampagne verzonden poststukken niet afgeleverd maar geretourneerd wordt, wordt de adreswaarde van alle terugontvangen retouren door LTM vergoed. De door de geadresseerden gewijzigde of geweigerde zendingen komen niet voor retourvergoeding in aanmerking. Om aanspraak te kunnen maken op een retourvergoeding dienen de retour gekomen poststukken binnen dertig dagen na verzending van de mailing in het bezit van LTM te zijn.

Opschorting

3.30
LTM heeft het recht de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand te staken als blijkt dat de Mailer of de Listbroker in strijd handelt met het in deze voorwaarden bepaalde. Alsdan is LTM gerechtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen en is LTM op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Mailer en/of de Listbroker.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.31
De Mailer en de Listbroker erkennen dat schending van de op de overeenkomst voor Direct Mail van toepassing zijnde voorwaarden LTM onomkeerbare schade berokkent welke niet met zekerheid is in te schatten, en verklaren aan LTM in geval van een tekortkoming een boete te betalen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) per schending, onverminderd het recht van LTM op vergoeding van schade die dit bedrag overstijgt en onverminderd overige aan LTM toekomende rechten.

3.32
De Mailer en/of de Listbroker zullen LTM vrijwaren van, en LTM beschermen en verdedigen tegen, enige en alle claims, schades, boetes, verliezen, kosten en dergelijke ten gevolge van of verband houdend met het gebruik van het

Adressenbestand door de Mailer c.q. de Listbroker.

Bescherming en verwerking persoonsgegevens

3.33
In geval van door de Mailer of Listbroker uit te voeren gegevensverwerkingen, blijft LTM de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. Mailer en/of Listbroker hebben geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens welke door LTM krachtens de overeenkomst worden verwerkt.

3.34
LTM zal op eerste verzoek Mailer en/of Listbroker informeren of enige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

3.35
Mailer en/of Listbroker zullen, gelijk LTM, zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Mailer en/of Listbroker stellen LTM in staat om op eerste verzoek van LTM de getroffen maatregelen te inspecteren.

3.36
Indien Mailer of Listbroker in een andere lidstaat van de Europese Unie de gegevens van LTM bewerken of doen bewerken, zullen zij dat doen of laten doen in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de betreffende lidstaat. Mailer en/of Listbroker zullen in een land buiten de Europese Unie de gegevens van LTM slechts bewerken of doen bewerken na voorafgaande schriftelijke toestemming van LTM.

3.37
De geheimhoudingsplicht van Mailer en Listbroker, op basis van artikel 12 Wet bescherming persoonsgegevens, kan alleen worden doorbroken (a) wanneer een wettelijk voorschrift verplicht om gegevens te verstrekken, (b) in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst of (c) wanneer een door LTM aangewezen functionaris aan Mailer en/of Listbroker de noodzaak tot mededeling heeft aangegeven.

4.             VOORWAARDEN VOOR ADVERTENTIES

Definitie

4.1
Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.

Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij LTM zich verbindt tot plaatsing van één of meer advertenties.

Toepasselijkheid

4.2
Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van LTM met betrekking tot advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor advertenties toepasselijk.

Advertentiecontracten

4.3
Indien in het advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het advertentiecontract anders is vermeld, heeft het advertentiecontract betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is LTM gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Eén en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.

Annulering

4.4
Behoudens bijzondere door LTM expliciet tevoren bekendgemaakte andere annuleringsvoorwaarden, kan de adverteerder, met wie LTM een advertentiecontract is aangegaan, zonder kosten een reservering of opdracht tot plaatsing van een advertentie annuleren, indien de annulering van een zodanige reservering of opdracht schriftelijk geschiedt en deze schriftelijke annulering door LTM wordt ontvangen uiterlijk eenendertig dagen voorafgaand aan de in de opdracht voorziene plaatsingsdatum van de advertentie. Mocht de adverteerder binnen eenendertig dagen tot aan plaatsingsdatum zijn opdracht annuleren, dan is de adverteerder gehouden tot voldoening van een vergoeding aan LTM op grond van de in de opdracht verschuldigde advertentieprijs. Deze vergoedingen zijn:
a. annulering 23 t/m31 dgn voor plaatsingsdatum  –    25% v/d in de opdracht verschuldigde advertentieprijs
b. annulering 15 t/m22 dgn voor plaatsingsdatum  –    50% v/d in de opdracht verschuldigde advertentieprijs
c. annulering 7 t/m 14 dgn voor plaatsingsdatum   –    75% v/d in de opdracht verschuldigde advertentieprijs

Betaling

4.5
Indien en voor zover op advertentiecontracten de Regelen voor het Advertentiewezen toepasselijk zijn, geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in artikel 17 van de Regelen voor het Advertentiewezen in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de Algemene Voorwaarden van LTM.

Korting

4.6
LTM verleent een korting van 15% op het bruto bedrag der verschuldigde advertentiekosten indien plaatsing van de betreffende advertentie door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon tot stand is gekomen, aan wie een erkenning of tijdelijke erkenning is verleend op grond van het Reglement Erkenningen van de Stichting Rota, onder de voorwaarde dat LTM de bemiddeling van de betreffende erkenninghouder heeft aanvaard. LTM zal deze korting niet verlenen indien de betreffende erkenninghouder naar het oordeel van LTM een of meer aan de erkenning verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk heeft nageleefd. De korting zal door LTM met de erkenninghouder verrekend worden bij de betaling en wel over het voor de geplaatste advertenties verschuldigde bedrag.

Weigering van advertenties

4.7
Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van LTM,  is LTM te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van LTM kan leiden. Deze bevoegdheid van LTM geldt eveneens voor advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

Doorzenden reacties

4.8
Bij advertenties onder nummer neemt LTM ten aanzien van het in ontvangst nemen en doorzenden van reacties de normale zorg in acht, welke van een redelijke uitgever verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties is uitdrukkelijk uitgesloten. Reacties op advertenties onder nummer, waaronder aangetekende of expresbrieven worden als normale brieven doorgezonden. Ter voorkoming van misbruik van het advertentie-onder-nummer-systeem behoudt LTM zich alle rechten voor om binnenkomende reacties eventueel te openen en/of te lezen, waarbij LTM zich verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de inhoud.

Aanleveren materiaal

4.9
De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van LTM. Indien naar het oordeel van LTM het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.

4.10
De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van LTM.

Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal

4.11
LTM neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia’s, werktekeningen, layouts en ander haar door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. LTM heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia’s, werktekeningen, lay-outs en andere door de adverteerder ter beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.

5.             COOKIES
In de cookiestatement worden de volgende betekenissen gegeven:

  • Eigenaar/Wij/Onze/Deze website: de website waar u zich op bevindt;
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud;
  • Partners: alle partijen met wie wij samenwerken.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content op deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Wat is een cookie?

5.1
Een cookie is een klein databestand dat op de computer van een gebruiker van onze website geplaatst wordt.

Deze website en het gebruik van cookies

5.2
Dankzij cookies kunnen wij registreren of jij gebruik maakt van de producten en diensten van onze partners. Bovendien stellen cookies ons in staat om te analyseren hoe deze website gebruikt. Op deze manier kunnen wij de site verbeteren en aanpassen naar uw wensen. Cookies kunnen echter nooit privégegevens als wachtwoorden zien of opslaan en het is geheel virusvrij.
Werking van cookies

5.3
Er zijn verschillende soorten cookies, die voor verschillende doelen gebruikt worden. Cookies kunnen van elkaar worden onderscheiden op basis van functie, levensduur en het bedrijf door wie ze geplaatst zijn.

Tracking cookie

5.4
Deze website bevat cookies met unieke ID-codes om u als internetgebruiker vervolgens te identificeren op één of meerdere websites. Hiermee wordt een profiel van u opgebouwd en kunnen wij u bereiken aan de hand van advertenties op andere websites. Deze cookies worden geplaatst om onze marketingactiviteiten te ondersteunen en u relevante advertenties te tonen.

Google Analytics

5.5
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om inzicht in de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door ons nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

De door deze website verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Hotjar

5.6
Met de tool Hotjar kunnen we zien waar we bezoekers op de website klikken en in welke mate bezoekers naar beneden scrollen op pagina’s. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden.

Social media

5.7
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Google+, MailChimp, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

5.8
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van aan de website gerelateerde content, onze diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Profilering

5.9
Op basis van gedrag op de website worden met marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van de marketingcookies. Hiermee krijg je als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij je eerder getoond gedrag op de website. Hiermee hopen we je nog beter te kunnen informeren over onze diensten en artikelen. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Affiliate cookies

5.10
Deze website maakt gebruikt van diensten van affiliate-netwerken om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.

Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze affiliate-netwerk partners gebruik van zogeheten affiliate cookies. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weten affiliate-netwerken dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van analyses.

Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan de affiliate-netwerken verklaard door de publisher voorwaarden per netwerk te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt weinig tot geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.

Hoe lang blijven cookies actief?

5.11
De website gebruikt verschillende type cookies, elk met een eigen levensduur. De maximale levensduur die we voor een aantal van de cookies hebben ingesteld is 100 dagen. Alle cookies kunnen op ieder gewenst moment van de browser verwijderd worden. U kunt de cookies van deze website in uw browserinstellingen vinden.

Samenwerking met derden

5.12
Deze website maakt gebruik van de diensten van betrouwbare en erkende online reclame- en marketingbedrijven. Om dit mogelijk te maken, dienen deze bedrijven cookies te plaatsen. De providers waar deze website mee werkt, streven naar het opbouwen van consumentenbewustzijn en het vastleggen van standaarden op het gebied van verantwoord ondernemen en databeheer.

De meeste van deze bedrijven zijn lid van het Network Advertising Initiative (NAI) en/of het Interactive Advertising Bureau (IAB). De leden van NAI en IAB zijn gehouden aan industriële standaarden en gedragscodes. De NAI- en IAB-leden bieden een algemene opt-out mogelijkheid voor de door commerciële cookies gegenereerde advertenties.

Op de websites van www.networkadvertising.org en www.youronlinechoices.com vindt u de namen van de NAI-leden die commerciële cookies op uw computer geplaatst hebben. Als u geen advertenties meer wilt zien die worden gegenereerd door commerciële cookies van NAI- en IAB-leden, kunt u dat doen door de betreffende bedrijven op bovengenoemde websites aan te vinken.

Toegang tot de cookie data

5.13
Alleen de eigenaar heeft toegang tot de cookie data. Maar het is mogelijk dat deze website af en toe gebruik maakt van de diensten van derden voor marketinganalyse en kwaliteitsverbetering. Deze externe dienstverleners kunnen toegang hebben tot de cookies die door derden geplaatst zijn. De eigenaar maakt alleen voor de eigen website een statistische analyse van het gedrag van alle gebruikers, Mogelijkerwijze ziet u advertenties van deze website op andere websites (zgn. retargeting), gebaseerd op uw bezoekersgeschiedenis op onze website. Deze informatie is anoniem.

Cookie-voorkeur beheren

5.14
Met behulp van uw browserinstellingen (in bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox of Chrome) kunt u aangeven welke cookies u accepteert en welke niet. Het hangt van het type browser af waar u deze instellingen kunt vinden. Met behulp van de ‘Help’-functie van uw browser kunt u hier eenvoudig achter komen.

Let op: als u aangeeft sommige cookies niet te accepteren, kan het gebeuren dat u sommige functies van de website niet meer kunt gebruiken. Het is ook goed om te weten dat een opt-out bij een advertentienetwerk niet betekent dat u nooit meer advertenties te zien krijgt of deel uitmaakt van marketinganalyse. Opting-out wil simpelweg zeggen dat u van het netwerk dat u geblokkeerd heeft, niet langer op maat gemaakte advertenties zult ontvangen.

Persoonlijke gegevens

5.15
U bevindt zich op de website van Luteijn Trade Media. Door gebruik te maken van onze website, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons stuurt. Daarnaast kunnen op de website automatisch gegevens worden opgeslagen (zoals uw IP-adres), soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens.De eigenaar waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De eigenaar respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd.

U bepaalt zelf wat er met uw gegevens gebeurt

5.16
De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u de mogelijkheid om zelf te bepalen wat er gebeurt met uw gegevens. Zo heeft u recht op het volgende:

Recht op vergetelheid
U heef het recht bij ons een verzoek tot verwijderen van uw persoonsgegevens in te dienen. Dit verzoek wordt dan vervolgens gehonoreerd.

Recht op dataportabiliteit
Ook heeft u, onder specifieke voorwaarden, het recht om uw persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

Recht op klacht indienen
Mocht u van mening zijn dat er onregelmatig wordt gehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteits Persoonsgegevens.

E-mail

5.17
U kunt een contactformulier invullen op de website of een e-mail sturen. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard om uw formulier of e-mail volledig te kunnen beantwoorden en af te handelen. U stelt ons met het toesturen van uw gegevens in staat om in de toekomst contact met u op te kunnen zoeken om informatie met u te delen. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Klikgedrag

5.18
Op deze website worden aan de hand van verschillende tools uw gedrag op onze website gemeten om een betere gebruikerservaring te kunnen bieden. Het gaat hier om algemene en niet tot persoonsgegevens herleidbare gegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de eigenaar haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Beveiliging van persoonsgegevens

5.19
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Bewaring van uw gegevens

5.20
Uw gegevens worden, zoals eerder aangegeven, gebruikt ter ondersteuning van onze marketingactiviteiten en het maken van statistische analyses. Deze verzamelde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard zolang het nodig is voor de doeleinden waar de gegevens in eerste instantie werden voor verzamelt.

Uw gegevens kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard, zodat wij in de toekomst analyses kunnen maken van historische gegevens en om u de mogelijkheid te geven de website met hetzelfde aangemaakte account nogmaals te kunnen gebruiken in de toekomst. U kunt echter ten allen tijden beroep doen op uw recht op vergetelheid. Onder het kop ‘Vragen?’ ziet u hoe u hier gebruik van kunt maken.

Deze website en haar partners

5.21
Op de website treft u een aantal links naar andere websites waarop u uw gewenste dienst of product kunt krijgen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan de eigenaar geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Waarom vragen wij van u enkele gegevens?

5.22
Voor verschillende doeleinden kunnen wij u vragen om enkele gegevens aan ons af te staan. Bij het afstaan van uw e-mailadres, geeft u ons toestemming om u op te nemen in onze mailinglijst. Met de e-mailadressen uit onze mailinglijst kunnen wij contact opnemen en nieuwbrieven, informatie en andere reclame toesturen. Echter, als u zich expliciet alleen heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan zult u ook alleen nieuwsbrieven ontvangen. Bij reactievelden dient u uw naam en mailadres in te vullen. Uw naam vragen wij omdat het laat zien dat verschillende personen reageren in plaats van één. Uw e-mailadres valideert dat u een mens en geen robot bent.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk wordt geacht voor het uitvoeren van onze doelen, zoals het sturen van informatie via de mail. Uw gegevens kunt u ten allen tijden weer intrekken. Voor het laten verwijderen van uw gegevens en dergelijke zaken kunt u contact met ons opnemen.

Bezoekers die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief, worden opgenomen in onze speciale mailinglijst voor nieuwsbrief inschrijvingen. Deze mailinglijst wordt verzonden vanuit MailChimp, een programma dat wij gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven. Uw e-mailadres wordt binnen dit programma veilig opgeslagen, zorgvuldig mee gehandeld en niet aan derden verkocht.

Vragen?

5.23
Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van onze website, dan kunt u een e-mail sturen via ons contactformulier. Zoals eerder vermeld heeft u recht op vergetelheid. Dit houdt in dat u bij ons het recht heeft een verzoek tot verwijderen van uw persoonsgegevens in kunt dienen. Dit verzoek wordt dan vervolgens zo snel mogelijk gehonoreerd.

Wijzigingen in deze verklaring

5.24
Wij hebben te allen tijde het recht om de manier waarop wij cookies gebruiken en persoonlijke gegevens en andere informatie verzamelen, versturen en verwerken, te wijzigen indien wij dat nodig achten, binnen de kaders van de wetgeving. Het privacy beleid en het cookies beleid kan derhalve nu en dan aangepast worden aan de nieuwste wetgeving.

Careality